Clinical Implication of Oct4 Expression in Squamous Cell Carcinoma of Lung.
Tae Jung Kim, Youn Soo Lee, Kyo Young Lee, Chang Suk Kang
Korean J Pathol. 2010;44(6):631-635.     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2010.44.6.631
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Prognostic and Clinicopathologic Characteristics of OCT4 and Lung Cancer: A Meta-Analysis
Hui Li, Liwen Wang, Shupeng Shi, Yadong Xu, Xuejiao Dai, Hongru Li, Jing Wang, Qiong Zhang, Yonggang Wang, Shuming Sun, Yanping Li
Current Molecular Medicine.2019; 19(1): 54.     CrossRef