Prognostic Significance of Methylation Profiles in Urothelial Carcinomas of the Bladder.
Hee Jung Park, Eui Jin Lee, Sang Yun Ha, Ghee Young Kwon, Young Lyun Oh, Kyoung Mee Kim, Dae Shick Kim, Seongil Seo, Hyun Moo Lee, Han Yong Choi
Korean J Pathol. 2010;44(6):623-630.     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2010.44.6.623
Citations to this article as recorded by Crossref logo
DAPK Promoter Methylation and Bladder Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis
Lihe Dai, Chong Ma, Zhensheng Zhang, Shuxiong Zeng, Anwei Liu, Shijie Tang, Qian Ren, Yinghao Sun, Chuanliang Xu, Shengtao Zhou
PLOS ONE.2016; 11(12): e0167228.     CrossRef