Chondromyxoid Fibroma of the Ethmoid Sinus Complicated by a Brain Abscess: A Case Report and Literature Review.
Kyu Yeoun Won, Juhie Lee, Youn Wha Kim, Eui Jong Kim, Sung Wan Kim, Yong Koo Park
Korean J Pathol. 2010;44(5):547-550.     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2010.44.5.547
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Treatment of cryotherapy and orthotopic transplantation following chondromyxoid fibroma of zygomatic bone
Zhi-Chao Zhu, Yi-Fei Yang, Xu Yang, Yan Liu, Yi-nan Cheng, Zhao-Yao Sun, Tian-Shu Xu, Wen-Jun Yang
Medicine.2018; 97(31): e11707.     CrossRef