Amoebic Encephalitis Caused by Balamuthia mandrillaris
Su Jung Kum, Hye Won Lee, Hye Ra Jung, Misun Choe, Sang Pyo Kim
J Pathol Transl Med. 2019;53(5):327-331.   Published online 2019 May 24     DOI: https://doi.org/10.4132/jptm.2019.05.14
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diagnosis of Balamuthia mandrillaris Encephalitis by Thymine‚ÄďAdenine Cloning Using Universal Eukaryotic Primers
Ju Yeong Kim, Myung-Hee Yi, Myungjun Kim, Joon-Sup Yeom, Hyun Dong Yoo, Seong Min Kim, Tai-Soon Yong
Annals of Laboratory Medicine.2022; 42(2): 196.     CrossRef
Facial Balamuthia mandrillaris infection with neurological involvement in an immunocompetent child
Zhen Zhang, Jianying Liang, Ruoqu Wei, Xiaobo Feng, Lei Wang, Liuhui Wang, Piaoping Zhao, Hong Yu, Yan Gu, Zhirong Yao
The Lancet Infectious Diseases.2022; 22(3): e93.     CrossRef
Subacute Balamuthia mandrillaris encephalitis in an immunocompetent patient diagnosed by next-generation sequencing
Changbo Xu, Xiaoyan Wu, Miaoqin Tan, Dongmei Wang, Shengnan Wang, Yongming Wu
Journal of International Medical Research.2022; 50(5): 030006052210932.     CrossRef
Fulminant Disseminating Fatal Granulomatous Amebic Encephalitis: The First Case Report in an Immunocompetent Patient in South Korea
Ju Yeon Lee, In Kyu Yu, Seong Min Kim, Joo Heon Kim, Ha Youn Kim
Yonsei Medical Journal.2021; 62(6): 563.     CrossRef
A Japanese case of amoebic meningoencephalitis initially diagnosed by cerebrospinal fluid cytology
Ryogo Aoki, Toshimasa Sakakima, Asuka Ohashi, Riyoko Niwa, Masashi Matsuyama, Fumimasa Etori, Naoki Watanabe, Kenji Yagita, Takuji Tanaka
Clinical Case Reports.2020; 8(9): 1728.     CrossRef
Balamuthia mandrillaris infection in China: a retrospective report of 28 cases
Lei Wang, Wenjing Cheng, Bing Li, Zhe Jian, Xianlong Qi, Dongjie Sun, Jian Gao, Xuetao Lu, Yi Yang, Kun Lin, Chuanlong Lu, Jiaxi Chen, Chunying Li, Gang Wang, Tianwen Gao
Emerging Microbes & Infections.2020; 9(1): 2348.     CrossRef
Methotrexate/nonsteroidal anti-inflammatory drugs/steroids
Reactions Weekly.2019; 1775(1): 307.     CrossRef
Identification of plicamycin, TG02, panobinostat, lestaurtinib, and GDC-0084 as promising compounds for the treatment of central nervous system infections caused by the free-living amebae Naegleria, Acanthamoeba and Balamuthia
Monica M. Kangussu-Marcolino, Gretchen M. Ehrenkaufer, Emily Chen, Anjan Debnath, Upinder Singh
International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance.2019; 11: 80.     CrossRef