The Intraoperative Immunohistochemical Staining of CD56 and CK19 Improves Surgical Decision for Thyroid Follicular Lesions
Ju Yeon Pyo, Sung-eun Choi, Eunah Shin, JaSeung Koo, SoonWon Hong
J Pathol Transl Med. 2017;51(5):463-470.   Published online 2017 Aug 2     DOI: https://doi.org/10.4132/jptm.2017.05.25
Citations to this article as recorded by Crossref logo
High-Contrast Facile Imaging with Target-Directing Fluorescent Molecular Rotors, the N3-Modified Thioflavin T Derivatives
Yuka Kataoka, Hiroto Fujita, Arina Afanaseva, Chioko Nagao, Kenji Mizuguchi, Yuuya Kasahara, Satoshi Obika, Masayasu Kuwahara
Biochemistry.2019; 58(6): 493.     CrossRef
The diagnostic value of TROP-2, SLP-2 and CD56 expression in papillary thyroid carcinoma
Xueyang Yang, Yifang Hu, He Shi, Chengzhou Zhang, Zhixiao Wang, Xiaoyun Liu, Huanhuan Chen, Lijuan Zhang, Dai Cui
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2018; 275(8): 2127.     CrossRef