Nuclear Expression of Hepatitis B Virus X Protein Is Associated with Recurrence of Early-Stage Hepatocellular Carcinomas: Role of Viral Protein in Tumor Recurrence
Jing Jin, Hae Yoen Jung, KyuHo Lee, Nam-Joon Yi, Kyung-Suk Suh, Ja-June Jang, Kyoung-Bun Lee
J Pathol Transl Med. 2016;50(3):181-189.   Published online 2016 Apr 17     DOI: https://doi.org/10.4132/jptm.2016.03.18
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hepatitis B virus surface gene pre-S2 mutant as a high-risk serum marker for hepatoma recurrence after curative hepatic resection
Chia-Jui Yen, Yu-Lin Ai, Hung-Wen Tsai, Shih-Huang Chan, Chia-Sheng Yen, Kuang-Hsiung Cheng, Yun-Ping Lee, Chia-Wei Kao, Yu-Chun Wang, Yi-Lin Chen, Cheng-Han Lin, Tsunglin Liu, Huey-Pin Tsai, Jen-Ren Wang, Ih-Jen Su, Wenya Huang
Hepatology.2018; 68(3): 815.     CrossRef
Integrin α6 as an invasiveness marker for hepatitis B viral X-driven hepatocellular carcinoma
Yi Rang Kim, Mi Ran Byun, Jin Woo Choi
Cancer Biomarkers.2018; 23(1): 135.     CrossRef