SALL4 Expression in Hepatocellular Carcinomas Is Associated with EpCAM-Positivity and a Poor Prognosis
Hyunjin Park, Hyejung Lee, An Na Seo, Jai Young Cho, Young Rok Choi, Yoo-Seok Yoon, Ho-Seong Han, Young Nyun Park, Haeryoung Kim
J Pathol Transl Med. 2015;49(5):373-381.   Published online 2015 Aug 10     DOI: https://doi.org/10.4132/jptm.2015.07.09
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lipoprotein‐Like Nanoparticle Carrying Small Interfering RNA Against Spalt‐Like Transcription Factor 4 Effectively Targets Hepatocellular Carcinoma Cells and Decreases Tumor Burden
William Cruz, Huang Huang, Brian Barber, Elisa Pasini, Lili Ding, Gang Zheng, Juan Chen, Mamatha Bhat
Hepatology Communications.2020; 4(5): 769.     CrossRef
Hepatoid adenocarcinoma of the stomach: a unique subgroup with distinct clinicopathological and molecular features
Yakun Wang, Li Sun, Zhongwu Li, Jing Gao, Sai Ge, Cheng Zhang, Jiajia Yuan, Xicheng Wang, Jian Li, Zhihao Lu, Jifang Gong, Ming Lu, Jun Zhou, Zhi Peng, Lin Shen, Xiaotian Zhang
Gastric Cancer.2019; 22(6): 1183.     CrossRef
Gynecologic Serous Carcinoma: An Immunohistochemical Analysis of Malignant Body Fluid Specimens
Shuyue Ren, William Klump
Archives of Pathology & Laboratory Medicine.2019; 143(6): 677.     CrossRef
The pluripotency network in colorectal cancer pathogenesis and prognosis: an update
Ioannis A Voutsadakis
Biomarkers in Medicine.2018; 12(6): 653.     CrossRef
Cancer stem cells in hepatocellular carcinoma: an overview and promising therapeutic strategies
Nuozhou Wang, Shanshan Wang, Ming-Yue Li, Bao-guang Hu, Li-ping Liu, Sheng-li Yang, Shucai Yang, Zhongqin Gong, Paul B. S. Lai, George G. Chen
Therapeutic Advances in Medical Oncology.2018; 10: 175883591881628.     CrossRef
DNA demethylation induces SALL4 gene re-expression in subgroups of hepatocellular carcinoma associated with Hepatitis B or C virus infection
H Fan, Z Cui, H Zhang, S K Mani, A Diab, L Lefrancois, N Fares, P Merle, O Andrisani
Oncogene.2017; 36(17): 2435.     CrossRef
Higher expression of SALL4 predicts poor cancer prognosis: A meta-analysis
Hongyu Shen, Liangpeng Li, Dandan Wang, Sujin Yang, Xiu Chen, Siying Zhou, Shanliang Zhong, Jianhua Zhao, Jinhai Tang
Cancer Biomarkers.2017; 19(4): 365.     CrossRef
SALL4 suppresses PTEN expression to promote glioma cell proliferation via PI3K/AKT signaling pathway
Chuanjin Liu, Haibin Wu, Yanyan Li, Liang Shen, Renchun Yu, Hongwei Yin, Ting Sun, Chunming Sun, Youxin Zhou, Ziwei Du
Journal of Neuro-Oncology.2017; 135(2): 263.     CrossRef
Liver Cancer: Molecular Characterization, Clonal Evolution and Cancer Stem Cells
Cancers.2017; 9(12): 127.     CrossRef
Oncofetal gene SALL4 and prognosis in cancer: A systematic review with meta-analysis
Lorenzo Nicolè, Tiziana Sanavia, Nicola Veronese, Rocco Cappellesso, Claudio Luchini, Paolo Dabrilli, Ambrogio Fassina
Oncotarget.2017; 8(14): 22968.     CrossRef
SALL4, the missing link between stem cells, development and cancer
Hiro Tatetsu, Nikki R. Kong, Gao Chong, Giovanni Amabile, Daniel G. Tenen, Li Chai
Gene.2016; 584(2): 111.     CrossRef
A New Cell Block Method for Multiple Immunohistochemical Analysis of Circulating Tumor Cells in Patients with Liver Cancer
Soo Jeong Nam, Hyun Yang Yeo, Hee Jin Chang, Bo Hyun Kim, Eun Kyung Hong, Joong-Won Park
Cancer Research and Treatment.2016; 48(4): 1229.     CrossRef
Functional and clinical significance of SALL4 in breast cancer
Ebubekir Dirican, Mustafa Akkiprik
Tumor Biology.2016; 37(9): 11701.     CrossRef
MicroRNA-33b suppresses the proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma cells through the inhibition of Sal-like protein 4 expression
Qinggang Tian, Yao Xiao, Yanting Wu, Yun Liu, Zhiqing Song, Wenfeng Gao, Jing Zhang, Jingling Yang, Yuguo Zhang, Tuankui Guo, Furong Dai, Zhigang Sun
International Journal of Molecular Medicine.2016; 38(5): 1587.     CrossRef
Oncogenic protein SALL4 and ZNF217 as prognostic indicators in solid cancers: a meta-analysis of individual studies
Ji Cheng, Jinbo Gao, Xiaoming Shuai, Kaixiong Tao
Oncotarget.2016; 7(17): 24314.     CrossRef